Những điều cần biết về lễ cúng dâng sao giải hạn

LỄ CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN

Ý nghĩa:

Ông bà ta xưa cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Tất cả gồm có 9 ngôi sao và cứ 9 năm lại luân phiên quay trở lại. Dù có cùng một tuổi, sinh cùng một năm nhưng đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau.

Trong 9 ngôi sao đó có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh thì người đó sẽ gặp chuyện không may mắn…thường được gọi là vận hạn.

Để giảm nhẹ vận hạn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm hoặc hàng tháng. Có thể cúng tại chùa hoặc tại nhà (ở ngoài trời) nhằm mục đích cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình an khang, thịnh vượng. 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, nên dâng sao giải hạn vào các ngày như sau:

– Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng.

– Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng.

– Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng.

– Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng.

– Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng.

– Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng.

– Sao Thủy Diệu: Ngày 21 hàng tháng.

– Sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng.

– Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng.

van-khan-dang-sao-giai-han-1

BẢNG COI SAO CHO NGƯỜI NAM, NỮ

SAO NAM SỐ TUỔI SAO NỮ
La Hầu 10-19-28-37-46-55-64-73-82-91 Kế Đô
Thổ Tú 11-20-29-38-47-56-65-74-83-92 Vân Hán
Thủy Diệu 12-21-30-39-48-57-66-75-84-93 Mộc Đức
Thái Bạch 13-22-31-40-49-58-67-76-85-94 Thái Âm
Thái Dương 14-23-32-41-50-59-68-77-86-95 Thổ Tú
Vân Hán 15-24-33-42-51-60-69-78-87-96 La Hầu
Kế Đô 16-25-34-43-52-61-70-79-88-97 Thái Dương
Thái Âm 17-26-35-44-53-62-71-80-89-98 Thái Bạch
Mộc Đức 18-27-36-45-54-63-72-81-90-99 Thủy Diệu
  Lễ đặt tên con của người Êđê