Category Archives: Văn Khấn Dòng Họ

Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ Địa

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ Địa (Văn khấn trong tang lễ – lễ...

Văn khấn lễ Chúc Thực

Văn khấn Lễ Chúc Thực (Văn khấn trong tang lễ – lễ dâng cơm khi...

Văn khấn lễ Hồi Linh

Văn khấn Lễ Hồi Linh (Văn khấn trong tang lễ – lễ rước ảnh hoặc...

Văn khấn Lễ Thành Phần

Văn khấn Lễ Thành Phần (Văn khấn trong tang lễ – lễ khi đắp xong...

Văn khấn lễ Thành Phục

Văn khấn Lễ Thành Phục (Văn khấn trong tang lễ – lễ sau khi gia...

Văn khấn lễ Thiết Linh

Văn khấn Lễ Thiết Linh (Văn khấn trong tang lễ – lễ sau khi lập...

Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên tổ

Lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên tổ (Văn khấn trong...

Văn khấn Lễ Cải Cát

VĂN KHẤN LỄ CẢI CÁT (Sang tiểu, sử mộ, dời mộ – Trong lễ Cải...

Văn khấn lễ Chầu Tổ

Văn khấn Lễ Chầu Tổ (Văn khấn trong lễ tang: Sau khi làm Lễ Hồi...

Văn khấn lễ Chung Thất và Tốt Khốc

Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc (Văn khấn trong tang lễ – Lễ...