Văn khấn cầu tài, lộc, cầu bình an Tam Bảo

VĂN KHẤN CẦU TÀI, LỘC, CẦU BÌNH AN Ở BAN TAM BẢO

(Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây)

Nam Mô Thập Phương Thường Trù Tam Bảo! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Tín chủ con là………………….

Ngụ tại………………

Hôm nay là ngàythángnăm        …

Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Tín chủ con thành tâm kính lễ.

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thê Ảm Bồ Tát.

Kính lạy Hộ Pháp Thiện thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ l bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục, lầm lỗi còn nhiều, cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con và gia đình chúng con được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn nguyện!

van-khan-cau-tai-loc-cau-binh-tam-bao-2

 

  Những điều cần biết khi cúng tại Đình, Đền, Miếu, Phủ