Văn khấn Tứ Phủ

VĂN KHẤN TỨ PHỦ

van-khan-tu-phu

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Ngũ Phương, Ngũ Phật, Thập Phương Thập Phật, hng hà sa số Đức Phật công đức vô lượng vô biên.

 • Đức Thế tôn bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 • Đức Đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
 • Đức Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
 • Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
 • Đức Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
 • Đức Đại hạnh Phổ Hiển Bồ Tát.
 • Đức Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tất.
 • Đức Đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát.
 • Đức Đại nguyện Địa Tặng Vương Bồ Tát.
 • Đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
 • Đức Chuẩn Đề Minh Vương Bồ Tát.
 • Chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng vạn linh vạn phép Hộ Pháp chư Thiên, Thiện thần Bồ Tát, Thập bát Long thần, Già Lam Chân Tể.

Con cung thỉnh mời đức Thiên phủ Chí tôn vô sắc giới tứ không, tứ thiên Huyền Khung Kim Quyết Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Cung thỉnh mời đức Tây Vương Mu Nương Nương Diêu Trì Kim Mu.

Cung thỉnh mời đại thánh Nam Tào Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân.

Cung thỉnh mời đại thánh Bắc Đẩu Cửu Hoàn Giải Ách Tinh Quân.

Cung thỉnh Bắc Cực Thiên Trung, Tam Nguyên, Tam Phm, Tam Quan.

Cung thỉnh Cửu Tinh Thiên Chúa, Thập Nhị Bát Tứ.

Cung thỉnh đức Khuông Quốc Đại Vương Tản Viên Sơn Thánh.

Con cung thỉnh mời đức Địa Phủ chí tôn Bắc Âm Phong Đô Nguyên Thiền Đại Đế Địa Cung Hạ.

Cung thỉnh mời Địa Phủ Thập Diện Minh Vương.

Con cung thỉnh mời đức Thuỷ Phủ chí tôn Phù Tang Cam Lâm Đại Đế Thủy Cung Hạ.

Cung thỉnh mời Thuỷ phủ Bát Đại Long Vương.

Con cung thỉnh mời Ngũ Nhạc Thần Vương Dương Phủ Thánh Đế Quân Ngọc Động Hạ.

Con cung thỉnh mời Lục Cung Thần Nữ Tứ Vị Thánh Mấu

Cung thỉnh mời Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Cửu Trùng Thanh Vân Lục Cung Bán Thiên Công Chúa Thiên Cung Hạ.

Cung thỉnh mời Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa sắc Phong Chế Thắng Hoà Diệu Đại Vương Địa Cung Hạ.

Cung thỉnh mời Mẫu Đệ Tam Thoải Tiên Thuỷ Tinh Công chúa Xích Lân Long Nữ Tinh Cung Hạ.

Cung thỉnh mời Mu Đệ Tứ Nhạc Tiên Diệu Tín Diệu Nghĩa Thiền Sư Tuần Quán Đông Cuông Thượng Đng cao sơn triều Mường Sơn Tinh công Chúa Lê Mại Đại Vương Lâm Cung Hạ.

Cung thỉnh mời nhị vị trưởng quản Sơn Lâm Bạch Anh Mị Nương La Bình Công chúa.

Con cung thỉnh mời hội đồng văn võ Trần Triều Hiển Thánh.

Cung thỉnh mời đức ồng Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương.

Cung thỉnh mời Trần Triều Vương Phụ, Trần Triều Vương Mẫu, Trần Triều Vương Phu Nhân, Trần Triều Vương Huynh Trần Triều Vương Đệ.

Cung thỉnh mời tứ vị Vương Tử Đại Vương, thỉnh mời Trần Triều Phò Mã đức Ông Phạm Ngũ Lão Diện Suý Tôn thần.

Cung thỉnh mời Nhị Vị Vương Cô Hoàn Thánh.

Cung thỉnh mời Cô Bé Cửa Suốt, Cậu Bé Cửa Đông.

Cung thỉnh mời tả quan Nam Tào, hữu quan Bc Đu, văn võ bá quan quân thần trần triều, binh hùng tướng mạnh dẹp giặc Nguyên Mông.

Con cung thỉnh mời hội đồng chúa Mán, Mường, Nùng, Dao, Sơn Trại, Chúa Sơn Lâm, Chúa Sơn Trang 18 cửa ngàn 12 cửa b, Bát Bộ Sơn Trang, tám tướng Hùng Binh, Thập nhị Tiên Nàng.

Cung thỉnh mời Tam thập lục Chúa Bà: 12 bà Chúa Bói, 12 bà Chúa Chữa, 12 bà Chúa Tài Lộc.

Con cung thỉnh mời Ngũ Vị Vương Quan, Lục Phủ Tôn Quan.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà, ba bà Chầu Thiên, ba bà Chầu Nhạc, ba bà Chầu Thoải, ba bà Chầu Địa.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị Hoàng Tử Thoải Cung.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Cô, các cô trên ngàn các cô dưới thoải, các cô bồng đảo bồng lai, các cô trấn thủ cửa rừng, cung thỉnh mời Cô Bé bản đền tối linh.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Cậu, cung thỉnh mời Cậu Bé bản đền.

Con cung thỉnh mời Ngũ Dinh Thiên Tướng, Ngũ Hổ Thần Quan, Thanh Xà Thần Tướng, Bạch Xà Thần Quan, tả Thiên Nhiên, hữu Lực Sĩ.

Con cung thỉnh mời hội đồng các bóng các giá 18 cửa ngàn 12 cửa bể.

Con cung thỉnh mời Chầu, Chúa thủ đền, Quan thủ điện, Thân kì, Thần linh, Sơn thần, Thổ Địa bản xứ.

Đệ tử con tên là:………………..tuổi:…………………………….

Ngụ tại:………………………………..

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.

Hôm nay ngày: … Tháng: … Năm:

Đệ tử con nhất tâm một lòng, nhất tòng một đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực mang miệng về tâu, mang đầu về bái, trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng bái yết cửa đình thần tam tứ phủ……(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, che trở cho gia chung chúng con bình an vô sự, vạn sự như ý, có bệnh thì tan, có nạn thì qua, tai qua nạn khỏi……Giãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!

Cung thỉnh Công Đồng Lục Cung Tiên Tổ Tông dòng họ……nguyên quán…….,Tổ Cô Mãnh Tướng, Cậu Bé Cô Bé tại gia, chư vị vong linh trong dòng họ đang hầu hạ Phật Thánh, làm đầy tôi kẻ tớ tại các bản đền bản phủ tấu đối phụng đình cho con cháu cầu sao được vậy…

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn tấu!

 

  Văn khấn Lễ Nhập Trạch