Văn khấn xin giải trừ bệnh tật

VĂN KHẤN XIN GIẢI TRỪ BỆNH TẬT

van-khan-xin-giai-tru-benh-tat

Nam Mô A Di Đà phật! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con xin kính lạy đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
  • Con xin kính lạy đức Thiên thủ Thiên nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tín chủ con là…………..

Ngụ tại………….

Hôm nay là ngày…. thángnăm

Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa, trà quả, kính dâng lên đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Thiên thủ Thiên nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán thế Âm Bồ Tát.

Xin các ngài linh thiêng giáng thế, thụ hưởng lễ vật. Con xin tâu trình:

Nhân duyên chưa hết

Sớm được nhẹ nhàng

Bệnh tật tiêu trừ

Thân, tâm an lạc.

Chí thành bái đảo

Tam Bảo chứng minh

Thương xót hữu tình

Rủ lòng cứu độ

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn nguyện!

 

  Văn khấn giải hạn sao Thái Dương