Văn khấn Lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

VĂN KHẤN LỄ ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

(U Minh Giáo Chủ)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con Nam Mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Minh Vương cứu khổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tín chủ con là……………..

Ngụ tại………………

Hôm nay là ngày… tháng        … năm

Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa, oản quả, nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

Cúi xin được Đại sỹ không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại sỹ, cứu độ chúng sinh. Khi vận hạn Ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, Thần linh bản xứ giúp yên. Lúc làm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho hương kinh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn nguyện!

van-khan-le-duc-dia-tang-vuong-bo-tat-2

 

  Văn khấn Lễ Đức Ông