Văn khấn Lễ Phật

VĂN KHẤN LỄ PHẬT

(Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương Chư Phật, Vô Thượng Phật Pháp, Quan Âm Đại Sỹ, cùng Hiền Thánh Tăng)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật!

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp!

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tăng!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngàythángnăm        …

Tín chủ con là………..

Ngụ tại……………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, mười phương Chư Phật, Vô Thượng Phật Pháp, Quan Ầm Đại Sỹ, cùng Hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Nay đến trước Phật đài,

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Quán Âm Đại Sỹ,

Thiên Long Bát Bộ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhun ơn Phật pháp.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn nguyện!

van-khan-le-phat-2

 

  Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức