Văn khấn lễ Tiểu Tường

VĂN KHẤN LỄ TIỂU TƯỜNG

( Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ hai)

Văn khấn Thổ thần, Táo Quân, Long Mạch, và các vị thần linh trước khi giỗ đầu.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

    – Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

    – Con kính lạy đức Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

    – Con kính lạy ngài Bản gia Táo Quân, ngài Bản gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài.

    – Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày……tháng……..năm…………

Tín chủ chúng con là:……………………………..

Ngụ tại:…………………………………………….

Nhân ngày mai là ngày giỗ đầu (giỗ thứ hai) của…….

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Kính cáo Bản gia thổ Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thấu, vạn sự tốt lành.

Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về âm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

van-khan-le-tieu-tuong-2

Văn khấn ngày giỗ đầu, giỗ thứ hai

Nam Mô A Di Đà Phật!

     – Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

     – Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương

     – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

     – Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

     – Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ.

Tín chủ chúng con là:…………………………………………

Ngụ tại:…………………………………………………………

Hôm nay là ngày……………tháng…………năm……………

Chính ngày giỗ đầu (giỗ thứ hai) của……………………….

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem băng trời biển, nghĩa sinh thành không có lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng thảm thâm tình, không bề giãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời: ………………………

Mất ngày……..Tháng……Năm…………….

Mộ phần tang tại: …………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sang, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ trì cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ tiện, Tổ Khảo, Tổ Tỷ và toàn thể các hương linh Gia tiên đồng lai tâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới tâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

 

 

  Văn khấn tế lễ Tế Ngu (khấn Phục Hồn)