Văn khấn lễ Đàm Tế

Văn khấn Lễ Đàm Tế

(Tức là lễ hết tang Trừ Phục – Sau 27 tháng dư ai, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ dài thành mộ tròn, cất khăn tang, hủy đốt các thứ thuộc phần lễ tang, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn thờ tang).

van-khan-le-dam-te-1

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

     – Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

     – Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

     – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

     – Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ.

Hôm nay là ngày….tháng….năm…..

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là………….

Vâng theo lệnh của mẫu thân ( nếu là mẹ hoặc phụ thân nếu là    cha) và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân ngày Lễ Đàm Tế theo nghi lễ cổ truyền,

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của: Hiển…………chân linh.

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

Than ôi! Nhớ bóng phụ thân ( hoặc mẫu thân);

Cách miền trần thế

Tủi mắt nhà Thung ( nếu là cha hoặc nhà Huyên nếu là mẹ) mây khóa, thăm thẳm sâu phiền.

Đau lòng núi Hỗ ( nếu là cha hoặc núi Dĩ nếu là mẹ) sao mờ, đầm đìa ai lệ.

Kể năm đã quá Đại Tường;

Tính tháng nay làm Đàm Tế.

Tuy lẽ hung biến cát; tang phục kết trừ;

Song nhân tử sự thân, hiếu tâm lưu để.

Lễ bạc, kính dâng gọi chút, chẳng dám quên, cây cội nước nguồn,

Suối vàng, như có thấu chăng, họa may tỏ, trời kinh đất nghĩa.

Xin mời: Hiển………………..

Hiển………………………….

Hiển………………………….

Cùng các bị Tiên linh, Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên tổ cùng về hâm hưởng.

Kính cáo:

Liệt vị Tôn Thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh sư, Tiểu sư, Ngũ tự Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia bình an thình vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

 

  

 

  Văn khấn giải hạn Tam Tai