Văn khấn Mẫu Thượng Ngàn

VĂN KHẤN MẪU THƯỢNG NGÀN

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Hương tử chúng con dốc lòng kính lạy Đức Chúa Thượng Ngàn đỉnh thượng cao sơn triều Mường Sơn Tỉnh Công chúa Lê Đại Mại Vương Ngọc Điện Hạ.

Kính lạy:

  • Đức Thượng Ngàn Chúa Tể Mị Nương Quế Hoa Công chúa tối tú tối linh, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi Nam giao.
  • Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần, Bát Bộ Sơn Trang, mười hai Tiên Nương, Văn võ thị vệ, Thánh Cô Thánh Cậu, Ngũ Hổ Bạch Xà Đại Tướng.

Hương tử con là:………………………….

Cùng gia quyến, ngụ tại:…………………………….

Nhân lễ hội……chúng con thân đến………phủ chúa trên ngàn, thắp nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt, độ cho chúng con cùng cả gia quyến bốn mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, biến hung thành cát, mọi sự tốt lành.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Dì Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn tấu!

van-khan-mau-thuong-ngan-2

  Văn khấn lễ Tân gia