Văn khấn lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

VĂN KHẤN LỄ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy đức Hiệu Thiên Chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng Đế.

Kính lạy:

  • Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung Công chúa.
  • Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Cồng chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu.
  • Đức Đệ Nhị đỉnh thượng cao sơn triều Mường Sơn Tinh Công chúa Lê Mại Đại Vương.
  • Đức Đệ Tam Thủy Phủ, Lân Nữ Công chúa.
  • Đức Đệ Tứ Khâm Sai Thánh Mu, Tứ Vị Chầu Bà, năm tòa Quan lớn, mười dinh các Quan, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Ngũ Hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch Xà Đại tướng.

Tín chủ con là:……………………………..

Cùng gia quyến, ngụ tại:……………………………………

Hôm nay tại…….tín chủ con đến……..thắp nén hương thơm khấu đài vọng bái, lòng con thành khẩn, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, bốn mùa không hạn ách nào xâm phạm, tám tiết có điều lành tiếp ứng. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng vượng, cầu xin Thánh Mấu, gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, mọi sự không lo, cả nhà vui vẻ, ơn nhờ đức huệ.

Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ lòng thành kính cẩn, xin Thánh Mẫu chứng giám.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn tấu!

van-khan-le-thanh-mau-lieu-hanh-2