Văn khấn Lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

VĂN KHẤN LỄ ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
  • Con Nam Mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  • Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ Thuỳ Từ chứng giám.

Tín chủ con là……………………

Ngụ tại……………………………..

Hôm nay là ngày… tháng        … năm

Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa.., nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin được Đại sỹ không rời bạn nguyên, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh lôc tài vượng tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn nguyện!

van-khan-le-duc-quan-the-am-bo-tat-1

 

  Văn khấn Lễ Phật