Văn khấn thờ Đức thánh quan

Thờ Đức thánh quan

Đức thánh quan là Quan Vân Trường, một vị tướng thời Tam Quốc, sinh thời là một người rất trung thực, lúc chết đã hiển Thánh.

Trên bàn thờ có tượng hoặc bức họa của Ngài. Bức tranh thường vẽ Ngài ngồi giữa, bên phải là Quan Bình con nuôi của ngài, bên trái là vị tướng trung thành của Ngài là Châu Xương.

Đằng trước bức tranh (hoặc tượng) là bát hương với các đài để rượu, mâm bồng để các đồ cúng vái. Có đèn nến và ống hương.

van-khan-tho-duc-thanh-quan-1

VĂN KHẤN TIỀN CHỦ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

  • Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thô chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
  • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.
  • Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ là:……………

Ngụ tại:……………..

Hôm nay là ngày… tháng… năm…………

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa, trò; quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần, ngài bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Tiền Chủ.

Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

 

  Văn Khấn Thần linh ngày Rằm tháng Bảy