Category Archives: Văn Khấn Gia Đình

Văn khấn giải hạn sao Thái Dương

Sắm lễ thắp hương: Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng....

Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng....

Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 hàng tháng. Thủy Diệu...

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng....

Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ Địa

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ Địa (Văn khấn trong tang lễ – lễ...

Văn khấn lễ Chúc Thực

Văn khấn Lễ Chúc Thực (Văn khấn trong tang lễ – lễ dâng cơm khi...

Văn khấn lễ Hồi Linh

Văn khấn Lễ Hồi Linh (Văn khấn trong tang lễ – lễ rước ảnh hoặc...

Văn khấn Lễ Thành Phần

Văn khấn Lễ Thành Phần (Văn khấn trong tang lễ – lễ khi đắp xong...

Văn khấn lễ Thành Phục

Văn khấn Lễ Thành Phục (Văn khấn trong tang lễ – lễ sau khi gia...

Văn khấn lễ Thiết Linh

Văn khấn Lễ Thiết Linh (Văn khấn trong tang lễ – lễ sau khi lập...